नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

पुरा नाम पद महाशाखा शाखा सम्पर्क नं. इमेल