नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

  • सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तर्क्रिया/अभिमुखीकरण कार्यक्रम (२०७५/०३/१९)