नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

  • MDAC तथा आ.व. २०७४/०७५ को दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम (२०७५/०१/०९)