नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

अध्यावधिक मिति : २०१६-०६-२३

श्री रवि शंकर सैंजु

सहसचिव

प्रशासन, निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापार तथा पारवहन महाशाखा

 

यस महाशाखासँग सम्बन्धित कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् :-

 • मानव संशाधन विकास (HRD) सम्वन्धी कार्यहरु सम्पन्न गर्ने । 
 • देशभित्र एवं बाहिर संचालन गरिने अध्ययनतालीमअध्ययन भ्रमणसभा सम्मेलनगोष्ठी आदिमा सहभागिताका लागि मनोनयन गर्ने ।
 • आन्तरिक प्रशासनसम्बन्धी कार्यहरू सम्पन्न गर्ने ।
 • मन्त्रालयमा प्राप्त हुने आर्थिक प्रशासनसँग सम्वन्धित सरकारी नीति एवं आर्थिक अनुशासन सँग सम्वन्धित निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने तथा कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने एवं अन्तर्गत निकायहरूमा परिपत्र गर्ने र अभिलेख राख्ने ।
 • आर्थिक प्रशासनसँग सम्वन्धित कार्य गर्नुका साथै आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी बिषयमा मन्त्रालय तथा अन्तर्गत निकायहरूमा आवश्यकता अनुसार प्रतिनिधित्व गर्ने ।
 • मन्त्रालय अन्तर्गतका समिति तथा कम्पनीहरूको कार्य संचालन सम्वन्धमा नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरी आवश्यकतानुसार निर्देशन दिने ।
 • अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विषयक अध्ययन अनुसन्धान र सर्वेक्षणसम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने ।
 • आयात निर्यात व्यापार विषयक नीतिगत निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्चालन सम्बन्धी कार्य गर्ने,   गराउने ।
 • वैदेशिक व्यापार सम्बन्धी ऐन, नियम तर्जुमा गर्ने, गराउने ।
 • वाणिज्य नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
 • निर्यात प्रवर्द्धन नीति र कार्यक्रमसम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने ।
 • निर्यात नीति तथा प्रक्रिया विश्लेषण र गर्नुपर्ने सुधारहरूबारे सम्बन्धित शाखासित समन्वय गरी कार्य  गर्ने ।
 • वस्तुगत निर्यात प्रवर्द्धनको लागि स्थापित संघ संस्था, समिति, संस्थासित सम्पर्क, समन्वय गर्ने, गराउने ।
 • पारवहन र व्यापार सहजीकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने ।
 • नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि, पारवहन सन्धि लगायतका कार्यहरू गर्ने, गराउने ।
 • नेपाल र चीनबीचको व्यापारसम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने ।
 • क्षेत्रीय व्यापार एवं द्विपक्षीय व्यापारसम्बन्धी विभिन्न कार्य गर्ने, गराउने ।
 • मन्त्रालयले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने, गराउने ।