नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

अध्यावधिक मिति : २०१६-०६-२३

नेपाल  सरकार (कार्य-विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार उद्यो, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र देहाय अनुसार रहेको  

 1. औद्योगिक नीति,  कानून , मापदण्ड  र नियमन,
 2. औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक पार्क वा ग्राम र निर्यात प्रशोधन केन्द्र,
 3. औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन,
 4. वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड योजना कार्यान्वयन र नियमन,
 5. उद्योग, औद्योगिक व्यवसाय र कम्पनी सम्बन्धी,
 6. उद्योग र खनिज सम्बन्धी पूर्वाधार नीति , कानून, मापदण्ड, र समन्वय र नियमन,
 7. सुरक्षा संवेदनशील उद्योग दर्ता, सञ्चालन, अनुमति, खारेजी र नियमन,
 8. औद्योगिक प्रविधि विकास र हस्तान्तरण,
 9. अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक संघ संस्थासँग सम्पर्क र समन्वय ,
 10. केन्द्रीय कारागार कारखाना,
 11. करार, साझेदारी र एजेन्सी सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन,
 12. रुग्ण उद्योग तथा दामासाहीमा परेका उद्योग वा व्यावसायिक फर्म व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन,
 13. पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत (जियोग्राफिकल इन्डीकेसन), औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको नीति, कानून, मापदण्ड कार्यान्वयन र प्रवर्द्धन एवं सोसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्पर्क र समन्वय,
 14. नापतौल र गुणस्तरसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन एवं सो सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय  निकायसँग सम्पर्क र समन्वय,
 15. वस्तु, सेवा, प्रक्रिया र प्रणालीको राष्ट्रिय गुणस्तर निर्धारण र प्रत्यायन (Accreditation) वोर्ड;
 16. खानी तथा खनिज सम्बन्धी राष्ट्रिय  नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन,
 17. रेडियोधर्मी पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास र बहुमूल्य पदार्थ तथा ठूला खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी  सर्वेक्षण, अन्वेषण र उत्खनन, दर्ता अनुमति र नियमन,
 18. भूगर्भिक अध्ययन तथा अनुसन्धान र नक्सा,
 19. खानी तथा खनिजजन्य वस्तुहरुको लागत संकलन तथा अभिलेखन र अनुसन्धान एवं उत्खनन सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्‍चालन,
 20. भूकम्पीय अध्ययन एवं अनुसन्धान, भूकम्प निगरानी, भूकम्प मापन केन्द्रहरुको संचालन,
 21. अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन,
 22. द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार  तथा पारवहन तथा सो सम्बन्धी द्विपक्षीय क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र बहुपक्षीय वार्ता, सन्धि सम्झौता, कार्यान्वयन र नियमन,
 23. राष्ट्रिय, द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण सम्बन्धी नीति , कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन,
 24. विश्व व्यापार सँगठन लगायत बहुपक्षीय व्यापार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सम्पर्क, समन्वय, वार्ता, सम्झौताको कार्यान्वयन र अनुगमन,
 25. साफ्टा, बिमस्टेक लगायत क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय व्यापार तथा स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्बन्धी संस्थासँगको सम्पर्क, समन्वय, वार्ता ,सम्झौता, कार्यान्वयन र अनुगमन,
 26. राष्ट्रिय, द्विपक्षीय, तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक कारोवारको व्यवस्थापन र नियमन,
 27. निकासी  प्रवर्द्धन, पैठारी व्यवस्थापन तथा नियमन,
 28. राष्ट्रिय, द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी तथ्यांक, अध्ययन, अनुसन्धान र सर्वेक्षण,
 29. राष्ट्रिय, द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला तथा प्रदर्शनीको संचालन र सहभागिता,
 30. व्यापारका लागि सहयोग,
 31. अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सन्दर्भमा विदेशस्थित नियोगसँग समन्वय,
 32. वाणिज्यदूत,
 33. अन्तरप्रादेशिक व्यापारसम्बन्धी नीति, कानून, सहजीकरण र नियमन,
 34. पारवहन, अन्तराष्ट्रिय परिवहन व्यवस्था, बहुविधिक ढुवानीसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन,
 35. सुख्खा बन्दरगाह, अन्तर्राष्ट्रिय कन्टेनर फ्रेट स्टेशन, क्लियरिङग/अन्डरटेकिंग सेवा, कार्गो गोदाम सम्बन्धी नीति तथा सञ्‍चालन,
 36. अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी फर्म तथा संस्थाहरुको नियमन,
 37. राष्ट्रिय, द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास , विस्तार र संचालन,
 38. उपभोग्य तथा अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन,
 39. उपभोक्ता हक संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन,
 40. अत्यावश्यक वस्तुहरुको राष्ट्रिय मौज्दात, सार्वजनिक गोदाम तथा राष्ट्रियस्तरमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सूचना संकलन, विश्लेषण, प्रक्षेपण र आपूर्ति व्यवस्था,
 41. पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, प्रशोधन, भण्डारण, गुणस्तर निर्धारण, मूल्य निर्धारण, आपूर्ति, पूर्वाधार विकास र नियमन,
 42. आन्तरिक बजार व्यवस्थापन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन र सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ्ग नियन्त्रण सम्बन्धी नीति, कानून र नियमन,
 43. मन्त्रालय सम्बन्धी सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान, कम्पनी आदिको संचालन र नियमन,
 44. मन्त्रालयको  विषयक्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहको संचालन ।