नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

वाणिज्य मन्त्रालय

सिहंदरबार, काठमाडौ, नेपाल 
फोन नं. :  +९७७-१-४२११५४६ऽ ४२११६०८, ४२११२९८
फ्याक्स नं. : +९७७-१-४२१११६७
इमेल  :  info@moc.gov.np
वेवसाइट : www.moc.gov.np

* चिन्न भएका अनिवार्य हुन् ।