नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

सूचना केन्द्र

समाचार तथा सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

13
Sep

नेपाल आयल निगम लिमिटेडको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा खुला र प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि

प्रकाशक :

नेपाल आयल निगम लि. को कार्यकारी निर्देशकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि २०७५

 
 
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा खुला र प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट
गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार (म.प.) को मिति 2073/09/12
को निर्णयानुसार स्वीकृत "आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको
नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, 2073" बमोजिम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले
यो कार्यविधि तत्कालदेखि लागू हुने गरी जारी गरेको छ ।
1. दरखास्त आव्हानः
नेपाल आयल निगम लि.को रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा पदपूर्तिका लागि बढीमा १५ दिनको
म्याद दिई राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा सूचना प्रकाशन
गरिनेछ।
2. योग्यता तथा अनुभव
1) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाटअर्थशास्त्र वा वाणिज्यशास्त्र वा व्यवस्थापन वार्इन्जिनियरिङ्ग
विषयमाकम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण भएको वा व्यवस्थापनमा स्नातक गरी चार्टर्ड
एकाउण्टेन्ट शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रको व्यवस्थापकीय वा अधिकृत
स्तरमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्यअनुभव हासिलगरेको,
2) तीसवर्ष उमेर पुरा भई पैसठ्ठी वर्ष ननाघेको ।
नोटः यस कार्यविधिको प्रयोजनको लागि "सम्बन्धित क्षेत्र" भन्नाले नेपाल सरकार वा नेपाल
सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानीमा स्थापना भएको सार्वजनिक संस्थान वा निकाय, वा
निजी क्षेत्रका संगठित संस्था वा संयुक्त राष्ट्र संघीयप्रणालीमा अधिकृतस्तरमा कार्य गरेको
भन्ने बुझिन्छ।
3. दरखास्तसाथ छनौट तथा सिफारिस समितिको सचिवालयमा पेश गर्नु पर्ने कागजात तथा
विवरणहरुः
1) शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सम्पर्क ठेगाना (इमेल, टेलिफोन, मोवाइल नम्बर, घर वा कार्यालयको
ठेगाना) सहितको विस्तृत वैयक्तिक विवरण (Bio-Data) (प्रत्येक पानाको अन्त्यमा
उम्मेदवारले दस्तखत गरी पेश गर्नु पर्नेछ) ।
2) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र, तालिम तथा अनुभवको
प्रतिलिपिहरु (स्वयंले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्नेछ) ।
3) पाँच हजार शब्दमा नबढ्ने गरी व्यावसायिक कार्ययोजना(Business Action Plan)चार (४) प्रति।
4) आफूले हाल सम्म गरेको कार्य र त्यसबाट प्राप्त परिणामको आधिकारीक तथ्य सहित
कम्तीमा दुर्इ वटा मामला अध्ययन (Case study).
5) प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने उम्मेदवारले शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुभव,
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र एवं दरखास्तसाथ पेश गरेका अन्य कागजातहरूको सक्‍कल
प्रति पेश गर्नु पर्नेछ ।
4.दरखास्तसाथ निम्न लिखित व्यहोरा निवेदक स्वयंले प्रमाणित गरी संलग्न गर्नु पर्नेछः
 
2
क) कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको ।
ख) नेपाल आयल निगम लि.को ठेक्कापट्टा वा कुनै चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी कारोबारमा
आफै वा आफ्नो परिवारका कुनै सदस्यको संलग्नता नभएको वा उक्त संस्थानसँग निजी
स्वार्थ नभएको ।
ग) आफ्नो नाममा व्यक्तिगत बेरुजु बाँकी नरहेको ।
घ) भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, लागू औषधको कारोबार, पुरातात्विक वस्तु वा
संरक्षित वन्यजन्तु सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट
कसुरदार ठहर नभएको ।
ङ) कुनै विदेशी मुलुकमा स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त नगरेको ।
च) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा समावेश भएकोमा त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको
अवधि तीन वर्ष पुरा भएको ।
छ) मानसिक सन्तुलन ठिक भएको।
5. कार्यकारी निर्देशकका लागि तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारः
कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारनेपाल आयल निगम लि.को प्रबन्धपत्र तथा
नियमावलीमा तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।
6. व्यावसायिक कार्ययोजना/मामला अध्ययन पेश गर्नु पर्नेः
१) उम्मेदवारले दरखास्तसाथ पेश गर्ने व्यावसायिक कार्ययोजना (Business Action Plan)
कार्यकारी निर्देशकका लागि तोकिए बमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकार समेतका आधारमा
निम्न बुँदाहरू समेत समावेश हुने गरी तयार पारिएको हुनु पर्नेछ ।
क) नेपाल आयल निगम लि.को बारेमा जानकारी उल्लेख भएको विवरण (Understanding the
NOC)
ख) नेपाल आयल निगम लि.को विद्यमान अवस्थाको पहिचान र विश्लेषण (Identification and
Analysis of Current Status of NOC)
ग) नेपाल आयल निगम लि.को सवल पक्ष, दुर्वल पक्ष एवं अवसर र चुनौतीहरूको विश्लेषण
(SWOT Analysis)
घ) रणनीतिक (Strategic) र कार्यान्वयनगत सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू(Major Areas of Strategic
Reform) को विश्लेषण
ङ) उत्पादकत्व अभिवृद्धि (Productivity Enhancement), व्यवसाय विस्तार र क्षमता अभिवृद्धि
(Business Expansions and Capacity Deelopment), संस्थागत सुधार एवं सुशासन
(Corporate Reform and Good Governance), मानव संशाधन व्यवस्थापन, वित्तीय
व्यवस्थापन, व्यवस्थापन लागत (Management Cost) घटाउनका लागि आवश्यक रणनीति,
प्रतिस्पर्धात्मकता अभिबृद्धि, संस्थाको अपेक्षित स्वरूप, श्रोत परिचालन, नेपाल सरकारद्वारा
निर्दिष्ट गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको सञ्चालन, पारदर्शिता, स्वच्छता, नियमितता,
विश्वसनीयताको सुनिश्चितता र परिपालना, अनुगमन तथा सुरपरिवेक्षणको लागि आवश्यक
कदमहरू समेत समावेश भएको समय-सारिणी (Time frame) सहितको व्यावसायिक
कार्ययोजना (Business Action Plan) ।
च) उम्मेदवारले हालसम्मआर्जन गरेको कार्य अनुभव र त्यसबाट निज कार्यरत रहेको संस्थालार्इ
प्राप्त परिमाणबारे आधिकारीक तथ्य सहित दुर्इवटा मामिला अध्ययन (Case Study) ।
 
3
 
२) तयार पारिएको व्यावसायिक कार्ययोजना र मामला अध्ययन तोकिएको मिति र समयमा छनौट
सूची (Short List) मा परेका उम्मेदवारले प्रस्तुतीकरण समेत गर्नु पर्नेछ । प्रस्तुतीकरणका लागि
आधा घण्टा (३० मिनेट) समय प्रदान गरिनेछ ।
7. उम्मेदवारको मूल्यांङ्कन सम्बन्धी अङ्क भारः
उम्मेदवारको मूल्याङ्कन सम्बन्धी समग्र अङ्क भार र सोको वर्गीकरण तपसिल बमोजिम कायम
हुनेछः
१) शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभव - ५० अङ्क
२) व्यावसायिक कार्ययोजना - ५० अङ्क
३) प्रस्तुतीकरण - ३० अङ्क
४) अन्तर्वार्ता - २० अङ्क
पूर्णांङ्क - १५० अङ्क
माथि दफा 7 को उपदफा 1, २, 3 र 4 वापत दिर्इने अंक विभाजन देहाय बमोजिम हुनेछ ।
 उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता तथा कार्य अनुभव - 50
1) शैक्षिक योग्यता -2० अङ्क
बाँडफाड
दफा २ कोक)बमोजिमको न्यूनतम योग्यता बापत 2०
2) सम्बन्धित क्षेत्रको कार्य अनुभव र मामिला अध्ययन- ३०
1) ५ देखि ६ बर्षसम्मको कार्य अनुभव वापत(दफा २ को क) बमोजिम)
2) ६ बर्षभन्दा माथिको थप कार्य अनुभव बापत (दफा २ को क) बमोजिम)
3) दफा 6 को च) मा उल्लेख गरे बमोजिमको मामिला अध्ययनका आधारमा
यसपूर्व कार्यरत संस्थामा उल्लेखनिय सुधार गरेको भए (2 मामिला
अध्ययनमा हरेकलार्इ अधिकतम १० मा नबढ्ने गरी अंक दिने)
 
5
२०
 
 
4
व्यावसायिक कार्ययोजनामूल्याङ्कनको आधारमा-50
क)व्यवसाय विस्तार र क्षमता अभिवृद्धि योजना -15
ख) उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि - 5
ग) संस्थागत सुधार तथा सुशासन योजना - 10
ङ) सृजनशिलता,नेतृत्व र सुधारको लागि सुझाव - 10
च) संस्थान सुधार र सोको लक्ष्य सहित समयवद्ध कार्ययोजना
(चौमासिक लक्ष्य विभाजन खुलेको - 10
 व्यावसायिक कार्ययोजना र Case Study प्रस्तुतीकरणको मूल्याङ्कनको आधार-30
क)स्पष्ट धारणा -5
ख)आत्मविश्वास/पद्धती -5
ग)क्रिया प्रतिक्रियामा दक्षता (अन्तरक्रिया) -5
घ) प्रस्तुतीकरणको विषयवस्तु (Contents) -10
ङ) समयको व्यवस्थापन - 5
 अन्तर्वार्तामा मूल्याङ्कनको आधार – २०
क) व्यक्तित्व - ३
ख) विषयवस्तुको ज्ञान - ७
ग) सृजनशील क्षमता/समस्या समाधान क्षमता - ५
घ) उठाईएका विषय सम्बोधन गर्ने क्षमता - ५
8.छनौट एवं सिफारिस प्रक्रियाः
१) उम्मेदवारको छनौट एवं नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दादफा 10 बमोजिमको छनौट तथा
सिफारिस समितिलेनिम्न बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनेछः
s_उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव र पेश भएको व्यावसायिक कार्ययोजनाको परीक्षणबाट
प्राप्त अंङ्कको आधारमा उच्च अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरू मध्ये बढीमा पाँच जना
उम्मेदवारलाई छनौट गरी व्यावसायिक कार्ययोजना र मामला अध्ययनको प्रस्तुतीकरण तथा
अन्तर्वार्ताका लागि छनौट गर्ने ।
v) उपदफा (१) बमोजिम छनौट भएका उम्मेदवारहरू मध्ये शैक्षिक योग्यता, कार्यअनुभव, व्यावसायिक
कार्ययोजना,प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता समेतको अङ्कको आधारमा सम्भव भएसम्म
तीनजनालाई कार्यकारी निर्देशक पदमा तीन बर्षको पदावधि रहने गरीनियुक्तिका लागि मन्त्रालय
समक्ष वर्णानुक्रमानुसार सिफारिस गर्ने।
@)दफा ८ को उपदफा १ को ख) बमोजिम प्राप्त सिफारिशका आधारमा नियुक्तिका लागि नेपाल
सरकार मन्त्रिपरिषद समक्ष मन्त्रालयले प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।
#)मन्त्रालयले आवश्यक ठानेमा पहिलो चरणहरुमा परेका आवेदनहरूलाई यथावत राखी थप आवेदनको
लागि बढीमा 15 दिनको म्याद दिई राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका मार्फत पुनः दरखास्त आव्हान गर्न
सक्नेछ ।
9. व्यावसायिक कार्ययोजना (Business Plan)र मामिला अध्ययन (Case Study) प्रस्तुतीकरण एवं
अन्तर्वार्ता परीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः
 
5
 
१) व्यावसायिक कार्ययोजना र मामिला अध्ययनकोपरीक्षण दफा 10 बमोजिमको छनौट तथा
सिफारिस समितिले गर्नेछ । समितिले आवश्यकतानुसार विज्ञहरूलाई आमन्त्रित गरी सहयोग
लिन
सक्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त अङ्कको आधारमा औषत अङ्क निर्धारण गरी व्यावसायिक
कार्ययोजना र Case Study वापतको प्राप्ताङ्क गणना गर्नेछ ।
१0. छनौट तथा सिफारिश समितिः
१) यस कार्यविधि बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न देहाय बमोजिमको एक छनौट तथा सिफारिश
समिति गठन गरिनेछः
(क) सहसचिव, आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा, उद्योग,
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - संयोजक
(ख) उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव - सदस्य
(ग) मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित विषय विज्ञ - सदस्य
२) यस समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्नेछ ।
३) समितिको सचिवालय सम्बन्धि कार्य मन्त्रालयको आपूर्ति नीति तथा नियमन शाखाले
गर्नेछ ।
११. अन्य व्यवस्था:
माथि जेसुकै लेखिएको भएता पनि छनौट तथा सिफारिशका लागि आव्हान गरिएको सूचना एवं
सम्पूर्ण प्रक्रिया मन्त्रालयले उपयुक्त ठानेमा जुनसुकै बखत रद्ध गर्न सक्नेछ