नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

अध्यावधिक मिति : २०१६-०६-२३

नेपाल सरकार
वाणिज्य मन्त्रालय
योजना र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहयोग महाशाखा (WTO विभाग)
WTO Reference Centre
बाबर महल, काठमाडौं
(वाणिज्य विभागको भवन भित्र)
फोन: 977 1 4267 541, फ्याक्स: 977 1 4267541