नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

अध्यावधिक मिति : २०१६-०६-२३

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका दृष्टिले महत्वपुर्ण हुने वस्तुहरुको पहिचान गरी तिनीहरुको संरक्षणका लागि अपनाउनु पर्ने नीति र कार्यक्रम तयार गर्ने।

  • बौद्धिक सम्पत्ति सम्वन्धी कानूनलाई परिमार्जित गर्न अपनाउनु पर्ने व्यवस्थाको तर्जुमा गर्ने।
  • विश्व व्यापार संगठनको बौद्धिक सम्पत्तिसंग सम्वन्धित सम्झौता तथा मन्त्रीस्तरीय निर्ण्र्यहारुको कार्यान्वयनसंग सम्वद्ध सरकारी क्षेत्रका निकायहरुसंग सर्म्पर्क र सञ्चार गर्ने।
  • बौद्धिक सम्पत्तिसंग सम्वद्ध व्यापारका क्षेत्रमा विश्व व्यापार संगठनलाई उपलव्ध गराउने सूचना एवं जानकारीहरु (Notifications) उपलव्ध गराउने।
  • विश्व व्यापार संगठनसंग सम्वन्धित बिषयमा पत्राचार गर्ने।
  • बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका क्षेत्रमा नेपाल सरकारले अपनाएको नीति र कार्यक्रमका वारेमा निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रलाई नियम कानूनको परिधिभित्र रही सुसूचित गरी उनीहरुकोसहयोग र सहभागिता परिचालन गर्ने कार्यक्रमहरुको तयारी र कार्यान्वयन गर्ने।
  • बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा हुने अध्ययन-अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अग्रीम रुपमा सक्रिय -(Proactive) रहने।
  • World Intellectual Property Organization (WIPO) संग सम्वन्धित कार्यहरु गर्ने।
  • शाखा अर्न्तर्गतका कर्मचारीहरुको प्रशासन र अन्य दैनिक प्रशासनिक कामहरु गर्ने।
  • संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपाल राज्यभरको स्थायी नियोग, जेनेभासंग शाखा सम्वन्धित कार्यहरुको समन्वय गर्ने।
  • विश्व व्यापार संगठन सम्वन्धी अन्तरक्रिया तथा जनचेतना कार्यक्रममा दक्षको रुपमा भाग लिने।

विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिने क्रममा जनाइएको प्रतिवद्धतानुसार निम्नानुसारका कानूनहरुलाई कार्यतालिका अनुसार पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्ने तथा नभएका कानूनहरु नयाँ बनाउने।