Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Supplies
Singhadurbar, Nepal

  • वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि आगामी आ.व.को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरु विषयक कार्यक्रम (2074/9/25)