Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Supplies
Singhadurbar, Nepal

S.N. Title Published Date
1. नियार्तमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५ 2018-12-27   Download
2. निर्यातमा नगद प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७० 2016-08-09   Download
3. महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति (Commercially Important Person - CIP) छनौट, सम्मान एवं सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ 2016-08-09   Download
4. ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०६६ 2016-08-09   Download